Vedeli ste, že...?

Vedeli ste, že ak správca nepredloží správy o svojej činnosti nemá až do ich predloženia nárok na platby?

Ak správca nepredloží v lehote do 31.5. vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán opráv na nasledujúci kalendárny rok.

Vedeli ste, že od 1.10.2014 môže správca zverejniť tých vlastníkov, ktorí majú nedoplatky?

Vďaka novele platnej od 1.10.2014 može správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí byť viac ako 500 EUR. Správcovská spoločnosť je následne oprávnená takéhoto vlastníka – neplatiča zverejniť v dome obvyklým spôsobom, čo môže predstavovať na nástenke bytového domu, prípadne na internetovej stránke domu.

Vedeli ste, že od 1.10.2014 musí správcovská spoločnosť vlastníkom poslať do konca novembra plán opráv?

Okrem správy o činnosti a stave spoločných častí bytového domu, ktorý je správcovská spoločnosť povinná poslať najneskôr do 31.5. pribudla všetkým správcom od 1.10.2014 nová povinnosť. Do konca novembra je správca povinný vlastníkom zaslať plán opráv na nadchádzajúci rok. Zákon nešpecifikuje v akej forme, či musí obsahovať termíny, alebo konkrétne ceny jednotlivých opráv či investícií, napriek tomu je však každá správcovská spoločnosť povinná túto povinnosť dodržiavať

Vedeli ste, že úspora pri dodávke elektrickej energie sa dá dosiahnuť aj inak ako znížením ceny za dodávku elektrickej energie?

Častokrát sa stáva, že ističe v bytovom dome sú väčšie ako je potrebné a mesačný poplatok je tým pádom automaticky vyšší. Zmenou ističov na menšie môže bytový dom ušetriť finančné prostriedky, bez toho aby vlastníci pocítili akúkoľvek zmenu v kvalite bývania. Pri preberaní objektu do správy je preto potrebné spraviť audit ističov a prípadne upraviť ich veľkosť.

Vedeli ste, že dobrovoľná dražba bytu je niekedy jediný spôsob ako zabezpečiť úhradu záväzkov od neplatiaceho vlastníka?

Častokrát sa stáva, že záložné právo na byt má banka, kvôli hypotéke. Ako však postupovať ak vlastník bytu prestane platiť mesačné zálohové platby alebo nezaplatí ročné vyúčtovanie? Správca musí v tomto prípade konať a zabezpečiť záložné právo na byt v prospech ostatných vlastníkov v bytovom dome. Následne je potrebné zorganizovať schôdzu vlastníkov alebo písomné hlasovanie a odhlasovať dobrovoľnú dražbu bytu. V takomto prípade bude výnos z predaja bytu najskôr použitý na úhradu nedoplatkov na účet bytového domu a až následne bude uspokojená pohľadávka banky, alebo iných veriteľov.

Vedeli ste, že dobrý správca má minimalizovať náklady na prevádzku bytového domu?

V HomePro Správcovská každoročne optimalizujeme ceny dodávok energií a služieb do nami spravovaných bytových domov. Z týchto tendrov spravidla dosiahneme úsporu pre vlastníkov, alebo sa nám podaria vyjednať lepšie podmienky pre naše bytové domy, vzhľadom na úspory z rozsahu. Nižšia cena je samozrejme dôležitá, pri výbere však dbáme aj na kvalitu poskytovanej služby, pozitívne referencie, alebo povesť a stabilitu dodávateľa.

Vedeli ste, že dobrý zástupca vlastníkov je pre chod správy naozaj potrebný?

V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcú volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.

Vedeli ste, že správa domu môže fungovať aj s pár neplatičmi?

Správca musí vedieť neplatičov flexibilne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky na pravidelnej báze. Upomienky cez telefón, alebo zasielané poštou spravidla pomôžu, v opačnom prípade musí správca postúpiť pohľadávku na právne oddelenie, ktoré zváži ďalšie kroky. Častokrát sú neplatiči len ľudia v ťažkej životnej situácii, preto môže byť splátkový kalendár po dohode so správcom lepšie riešenie ako vydanie platobného rozkazu.

Vedeli ste, že každý bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke?

Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate!

Vedeli ste, že všetky dokumenty k správe nájdete na webe?

Do HomePro Správcovská naozaj nemusíte chodiť, ak sa zaujímate o konkrétne detaily správy vášho bytového domu. Všetky dokumenty k správe bytového domu totiž nájdete online na našej webstránke. Nielen zmluvy o dodávke energií a služieb, ale aj kolaudačné doklady, zálohové predpisy, certifikáty z revízií, zápisy a prezenčné listiny zo schôdz vlastníkov a mnoho ďalších dokumentov. Maximálne transparentné nakladanie s dokumentami pomáha pri optimalizácii nákladov bytového domu a informovanosti všetkých vlastníkov.

Vedeli ste, že do HomePro Správcovská sa dovoláte naozaj kedykoľvek?

Na rozdiel od iných správcovských spoločností, máme k dispozícii profesionálne call centrum! Naši operátori zaznamenajú akúkoľvek požiadavku našich klientov, poznajú spravované bytové domy a flexibilne za Vás vyriešia havarijnú situáciu alebo poskytnú informáciu o obnovení dodávky energií, alebo služieb. Infolinka je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a všetky požiadavky sú za účelom skvalitnenia služieb nahrávané. Vaša požiadavka alebo otázka sa nikdy nestratí a vždy bude postúpená na vyriešenie správnemu pracovníkovi tak, aby ste na ňu mohli prestať myslieť Vy.

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)