Podmienky výberových konaní


V súlade so zákonom číslo 205/2014 Z.z., ktorým sa mení zákon číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch budeme zverejňovať výberové konania na dodávky tovarov a služieb pre našich klientov v nami spravovaných bytových domoch. HomePro Správcovská s.r.o. si vyhradzuje právo súťažné ponuky zverejniť na tejto webstránke, prípadne na HelpDesku jednotlivých bytových domov a to pre účely transparentnosti.

Podklady, ktoré poskytne záujemca do výberového konania :

 1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace
 2. Záväznú ponuku na predmet výberového konania podľa zadefinovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov
 3. Referencie z podobných zadaní z minulosti

Kritériá pre výber dodávateľa: (môžu byť upravené pre každé výberové konanie)

 1. Cena za rovnaký štandard služieb
 2. Rozšírenie služieb pri nezmenenej cene
 3. Referencie
 4. Dĺžka poskytnutej záruky
 5. Ostatné zmluvné podmienky a dojednania

Doplňujúce podmienky pre výberové konanie:

 1. HomePro Správcovská si vyhradzuje právo vyradiť ktorúkoľvek ponuku z výberového konania.
 2. HomePro Správcovská si vyhradzuje právo zrušiť výber bez víťaza a bez úhrady nákladov spojených s účasťou na výbere.
 3. HomePro Správcovská využíva svoje odborné kontakty s dodávateľmi a organizátormi výberových konaní za účelom vytendrovania a dojednania nižších cien tovarov a služieb pre bytové domy a zvyšovania rozsahu takýchto služieb pri nezmenenej cene formou skupinového nákupu.

Zamedzenie konfliktu záujmov:

V zmysle internej smernice pre pracovný proces má každý interný a externý pracovník HomePro Správcovská, s.r.o. (TPP, subdodávateľ) zakázané prijímanie akýchkoľvek finančných alebo nefinančných darov a výhod od dodávateľov služieb, tovarov a plnení.

 

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)